Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Begripsbepaling

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Betcoach B.V.  

Abonnee: persoon die de website en /of app gebruikt, iemand die account aanmaakt en een overeenkomst sluit met Betcoach

Abonnement: de Overeenkomst.

Algemene Informatie : onderdeel van Overeenkomst met uitleg over Diensten.

Digitaal Platform: de door Betcoach aangeboden internetsite(s), waaronder de Website, mobiele websites, (individuele) website omgevingen, (individuele) applicatie(s) en App’s die Betcoach beheert en/of exploiteert 

Diensten: de op grond van de Overeenkomst door Betcoach aangeboden Tips. De Diensten zijn geen dienst voor het sluiten van weddenschappen.

Betcoach: Betcoach B.V, gevestigd Professor W.H. Keesomlaan 12, 1183DJ Amstelveen, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 77956710.

Partijen: Betcoach en Abonnee.

Odds: kans verhouding, de verhouding van de kansen dat de gebeurtenis waarop een weddenschap is afgesloten plaatsvindt en dat de gebeurtenis dat deze niet plaatsvindt.

Overeenkomst: de abonneeovereenkomst zijnde Algemene Informatie en de Algemene Voorwaarden.

Tips: (internationale) sportwedstrijden (met name voetbal) die wij op basis van onze algoritmes en winstrategieën hebben geclassificeerd als tip om een sportweddenschap op af te sluiten inclusief de bijbehorende wedstrategie   

Vergoedingen: de door Abonnee aan Betcoach verschuldigde vergoedingen voor de Diensten. 

Website: www.betcoach.nl

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Abonnementen van Betcoach, en alle met Betcoach gesloten Overeenkomsten en/of de (wijze van) totstandkoming en/of uitvoering daarvan, met betrekking tot de door Betcoach aangeboden Diensten. 

2.2 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst tussen Betcoach en de Abonnee ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de Overeenkomst zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

ARTIKEL 3

Wijziging van Algemene Voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn voor iedere Abonnee via de website van Betcoach (www.betcoach.nl) in te zien.

3.2 Betcoach is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden één (1) maand na bekendmaking in werking.

3.3 Een Overeenkomst waarop wijzigingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel van toepassing worden, kan zonder dat dit over en weer tot enige schadevergoeding verplicht door de Abonnee worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden binnen vijf (5) werkdagen nadat de Abonnee in redelijkheid van de wijzigingen heeft kunnen kennisnemen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien Abonnee de Overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt Abonnee verondersteld de nieuwe Algemene Voorwaarden aanvaard te hebben. 

3.4 Wijzigingen in tarieven en/of toeslagen kunnen uitdrukkelijk nimmer gelden als wijzigingen in de zin van lid 2 van dit artikel en kunnen derhalve uitdrukkelijk nimmer grondslag zijn voor opzegging als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

3.5 Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden met het doel deze in overeenstemming te brengen c.q. te doen zijn met wettelijke en/of andere overheidsvoorschriften en/of richtlijnen en/of regelgeving van een eventuele brancheorganisatie en/of rechterlijke uitspraken waaraan Betcoach zich (in redelijkheid) dient te houden, kunnen voor de Abonnee geen grondslag zijn voor een opzegging als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

ARTIKEL 4

Diensten 

4.1 Abonnee verkrijgt het recht om: 

 • Wekelijks gemiddeld 30 Tips te ontvangen. 
 • Toegang te krijgen tot de Betcoach VIP community om alle Tips in te zien, inclusief de mogelijkheid om de community app te downloaden en notificaties in te stellen voor nieuwe Tips
 • Wekelijks een overzicht te ontvangen met de juistheid van de Tips in de voorgaande week
 • Op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen en bonussen die bookmakers doen en die Betcoach als goed en correct beoordeeld heeft indien de bezoeker en/of abonnee ouder is dan 24 jaar

ARTIKEL 5

Intellectuele Eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom in hun meest volledige omvang op het Digitale Platform, alsmede alle toekomstige (individuele) aanvullingen, aanpassingen en/of uitbreidingen daarvan zijn en blijven uitsluitend bij Betcoach (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”). Deze Overeenkomst beoogd op geen enkele wijze een overdracht en Betcoach is en blijf volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Dit betekent dat geen enkele andere partij dan Betcoach wereldwijd kan beschikken over de Intellectuele Eigendomsrechten. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan alle Tips, alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, (ontwerp) tekeningen, (3-D) ontwerpen, designs, (computer) animaties c.q. uitwerkingen, computerprogramma’s (software), bronbestanden (broncode(s), communicatie-uitingen, en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten voor zover deze betrekking hebben op het Digitale Platform. Partijen scharen bedrijfsspecifieke know how van Betcoach eveneens onder de reikwijdte van Intellectuele Eigendomsrechten zoals in deze Overeenkomst geformuleerd. 

ARTIKEL 6

Abonnementen

6.1 Om Abonnee te worden:

1.moet je ten minste 18 jaar oud zijn; en

2.ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van je account en wachtwoord. Als je Betcoach niet op de hoogte stelt dat de veiligheid van je wachtwoord in gevaar is gebracht, heeft Betcoach het recht om aan te nemen dat alle activiteiten die aan je account zijn gekoppeld, door jou worden uitgevoerd.

6.2 Abonnementen kunnen worden betaald met Ideal, Creditcards, Apple en Google Pay. Betcoach zegt de Overeenkomst op als de Vergoeding niet vooruit is betaald.

6.3 De Abonnee is ermee akkoord dat:

a.de Tips vertrouwelijk zijn en onder geen enkele omstandigheid worden doorgestuurd naar of anderszins gecommuniceerd in welke vorm dan ook aan een persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en

b.alle andere informatie die de Abonnee ontvangt met betrekking tot het Abonnement ook vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt, tenzij dit uitdrukkelijk door Betcoach is toegestaan of wettelijk vereist is.

ARTIKEL 7

Looptijd en beëindiging

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van een (1) jaar vanaf de datum van ondertekening, tenzij anders overeengekomen. 

7.2 Na het eerste jaar wordt het Abonnement automatisch verlengd en is het abonnement per maand opzegbaar

Ieder der Partijen is na dat eerste jaar gerechtigd deze Overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van één (1) maand zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opgave van een reden(en) tegen het einde van iedere maand te beëindigen middels een e-mail aan de wederpartij.  

7.3 Ieder der Partijen is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen middels aangetekende brief aan de wederpartij, indien de wederpartij toerekenbaar in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van (een van) de verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn van vijf (5) werkdagen na schriftelijk daartoe te zijn aangemaand, om binnen die termijn alsnog aan de verplichting te voldoen, de verplichting(en) nakomt. In geval de ingebrekestelling niet de nakoming door de wederpartij als gevolg heeft, is de andere partij gerechtigd nakoming c.q. schadevergoeding te vorderen.

7.4 Deze Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder tussenkomst van de rechter, indien door een der Partijen of derden (voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen, faillissement wordt aangevraagd en/of een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en/of een der Partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de (huidige) onderneming overgaat. 

7.5 Betcoach is naast het bepaalde in leden 2, 3 en 4 van dit artikel gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ontstaan van enige aansprakelijkheid voor schade en onverminderd het recht van Betcoach op vergoeding van schade en gederfde winst, te beëindigen, indien Abonnee:

 

 • De abonnee na een (IDIN) controle jonger blijkt dan 18 jaar
 • in het Cruks register staat vermeld; 
 • drie maal heeft geweigerd de Betcoach Academy check te doen c.q. in te vullen; 
 • het Digitale Platform misbruikt of onrechtmatig gebruikt;
 • door het handelen of nalaten schade aan de reputatie of het merk Betcoach wordt of driegt te worden toegebracht; 
 • handelingen die onbetamelijk, frauduleus of anderszins onverenigbaar zijn met de goede zeden, openbare orde of behoorlijk handelsverkeer; en
 • indien sprake is van een overmachtssituatie aan de zijde van Betcoach. 

7.6 Na beëindiging van deze Overeenkomst zal Betcoach de toegang door Abonnee van het Digitale Platform uit (doen) schakelen en/of niet meer werkbaar (doen) maken. 

7.7 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op basis van omstandigheden zoals genoemd in leden 4 en 5, zullen de reeds door Betcoach geleverde Diensten en de daarmee samenhangende verplichting(en) van Abonnee tot betaling van Vergoedingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Abonnee bewijst dat Betcoach ten aanzien van de Diensten in verzuim is. Door Abonnee verschuldigde Vergoedingen zijn alsdan direct opeisbaar. 

ARTIKEL 8

Vergoedingen 

8.1 Abonnee is aan Betcoach een Vergoeding van verschuldigd voor haar Diensten. 

8.2 De hoogte van de Vergoedingen voor de Diensten worden opgenomen in de Overeenkomst en staat vermeld in de Algemene Informatie.

8.3 Betcoach behoudt zich het recht voor om de Vergoedingen maximaal tweemaal per jaar aan te passen. Betcoach zal Abonnee tenminste een maand voor de ingangsdatum van de aangepaste Vergoedingen hierover per e-mail informeren. 

ARTIKEL 9

Overmacht

9.1 Geen van de Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 

9.2 Van overmacht aan de zijde van Betcoach is sprake als een externe omstandigheid Betcoach verhinderd de Overeenkomst na te komen en zij aldus gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en Betcoach dientengevolge niet langer worden gehouden haar verplichtingen na te komen.

9.3 Abonnee heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

9.4 Als een overmacht situatie zoals genoemd in lid 2 zal onder andere maar niet uitsluitend gelden: oorlog; oorlogsgevaar; mobilisatie; oproer; staat van beleg; werkstakingen; pandemieën; prik- of stiptheidsacties en uitsluiting; brand en wateroverlast; ongeval of niet beschikbaar zijn van personeel; uitval van elektriciteitsvoorziening; storingen van het internet- en in het computernetwerk,  of telecommunicatie infrastructuur; storende wettelijke bepalingen die maken dat Betcoach haar Diensten niet meer geheel of gedeeltelijk kan leveren; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software en digitale infrastructuur van derden waarvan het gebruik noodzakelijk is voor de te leveren Diensten; tekortkoming van toeleveranciers van Betcoach of van andere derden, zoals bijvoorbeeld internet providers en telecom operators, van wiens diensten Betcoach mede afhankelijk is voor de uitvoering van haar verplichtingen; en door Betcoach onvoorziene problemen. 

9.5 Indien sprake is van een overmacht situatie zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring na veertien (14) dagen te ontbinden.

9.6 Indien Betcoach bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Abonnee gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 10

Persoonsgegevens

10.1 Betcoach krijgt de beschikking over persoonsgegevens van bij de Diensten betrokken Abonnee. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Betcoach in opdracht en met instemming van Abonnee deze deels verwerken, waarbij de (eind)verantwoordelijkheid voor de verwerking uitdrukkelijk ligt bij Betcoach.

10.2 Betcoach zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals met in de Overeenkomst overeengekomen en waarvoor de Abonnee toestemming heeft gegevens en draagt zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving tot bescherming van de persoonsgegevens. De toestemming betreft tevens het toezenden van een aanbieding voor andere (toekomstige) Bertcoach Diensten.

10.3 Daarbij zal Betcoach zich bij de verwerking van persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van verlies en/of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

10.4 In het geval van een datalek welke leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstig nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens en/of de persoonlijke levenssfeer van de Abonnee, zal Betcoach Abonnee daarover onverwijld informeren. Betcoach beslist vervolgens of hij dit datalek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

ARTIKEL 11

Aansprakelijkheid/vrijwaring

11.1 Betcoach zal haar werkzaamheden naar beste verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. 

11.2 De Overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de rechtsbetrekking tussen Betcoach en Abonnee. Betcoach is expliciet geen partij bij overeenkomsten tussen Abonnee en een kansspelaanbieder.

11.3 Betcoach is jegens Abonnee niet aansprakelijk voor (rechts)handelingen van Abonnee. Betcoach kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het op basis van de Tips of andere door Betcoach verstrekte informatie door een Abonnee afgesloten sportweddenschap. Het is Abonnee bekend dat het slechts Tips betreffen en dat het resultaat van de te sluiten sportweddenschappen nimmer voor 100% te voorspellen valt en afhankelijk, tevens zit er een vertraging in de informatie die bookmakers ons aanleveren, waarmee een odd kan zijn veranderd ten tijde van het maken van ons advies. 

11.4 Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van Betcoach wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Abonnee Betcoach schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Betcoach ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Abonnee de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Betcoach meldt, doch uiterlijk binnen een maand nadat Abonnee met de schade bekend is geworden en/of redelijkerwijs bekend had moeten worden.

11.6 Betcoach heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Abonnee ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige Dienst(en).

11.7 Betcoach geeft geen garantie. Abonnee moet zich ervan bewust zijn dat wedden riskant is en dat een Abonnee zijn volledig inzet kan verliezen. Betcoach is niet verantwoordelijk voor verliezen van Abonnee en zal geen restitutie geven voor verloren gokgelden.

11.8 Betcoach biedt geen garanties of garanties dat de sportweddenschappen die het onderwerp zijn geweest van Tips niet zijn geannuleerd, uitgesteld of anderszins gewijzigd. In het geval dat een sportwedstrijd/evenement wordt geannuleerd, uitgesteld of gewijzigd, aanvaardt Betcoach geen enkele verantwoordelijkheid.

11.9 Betcoach is zoals in de Algemene Informatie is opgenomen een voorstander van het verantwoord afsluiten sportweddenschappen. De Abonnee moet ervoor zorgen dat hij, wanneer hij besluit om de Tips op te volgen, dit op een gecontroleerde manier doet, met als uitgangspunt om alleen die sportweddenschappen af te sluiten waar de Abonnee zich kan veroorloven zijn inzet te verliezen.

11.10 Betcoach is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Abonnee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het niet kunnen afsluiten van sportweddenschappen, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derde(n), verminking of verlies van data, en verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Betcoach jegens Abonnee, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van directe schade.

11.11 De in dit artikel vermelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid Betcoach of van een tot de bedrijfsleiding van Betcoach behorende persoon.

ARTIKEL 12

Algemene slotbepalingen

12.1 De onderhavige Overeenkomst bevat alle rechten en verplichtingen van Partijen jegens elkaar en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie. Elke (gedeeltelijke) terzijdestelling of wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst is slechts bindend indien deze tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.

12.2 Abonnee is zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Betcoach niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 

12.3 De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een beding en/of een gedeelte van een beding uit deze Overeenkomst laat onverlet de geldigheid van de overige bedingen en de gehoudenheid van Partijen daaraan.

12.4 Op deze Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit deze Overeenkomst mochten voortvloeien, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.5 De door Betcoach of door haar ingeschakelde derden bewaarde gegevens met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst strekken tegenover Abonnee tot volledig bewijs, behoudens door Abonnee geleverd tegenbewijs.

12.6 Alle belastingen die ter zake van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn of in de toekomst nog geheven mochten worden, komen voor rekening van Abonnee.